AEF Stadgar

AEF Stadgar

Uppdaterat: 2020-01-25

En nerladdningsbar version av AEF stadgar hittar du här

§ 1 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Föreningens namn är ADOPTERADE ETIOPIERS OCH ERITREANERS
FÖRENING, förkortat AEF. AEF är religiöst och politiskt obundet. AEF är en
riksomfattande ideell förening för vuxna adopterade från Etiopien och Eritrea med
säte i Stockholm. AEF har för avsikt att utgöra ett forum där vuxna adopterade från
Etiopien/Eritrea kan mötas för att utbyta erfarenheter och kunskaper kring det
specifika med att vara adopterad från Etiopien/Eritrea. Mötet adopterade emellan ska
vara ett stöd och en länk till ökad trygghet och självkänsla. AEF vill verka för att
synliggöra och påverka inställningen till och kunskapen om adopterade.

§ 2 MEDLEMSKAP
Medlem kan vara antingen person som själv är adopterad från Etiopien /Eritrea eller
annan person som av olika skäl vill stödja föreningens verksamhet. Endast
adopterade medlemmar från Etiopien/Eritrea som har fyllt 18 år äger rösträtt vid
årsmöten. Övriga medlemmar har rätt att delta och lämna förslag vid beslutande
möten, med hänsyn till arbetets behöriga gång. AEF:s styrelse beslutar om
medlemsavgiftens storlek. Uppgift om medlemmar ska hanteras med hänsyn till
risker för obehag som kan förmodas om uppgifter hamnar i fel händer.

§ 3 STYRELSEN
AEF:s styrelse ska förutom ordförande bestå av udda antal ledamöter som årsmötet
beslutar. Ordförande utses för en tid av ett år, ordinarie ledamöter för två år samt
suppleanter för ett år. Val sker av halva antalet ledamöter vid varje årsmöte.
Styrelsen är beslutsför då fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Om
styrelsens beslut gäller vad i § 6 *) stadgas. Styrelsen konstituerar sig på första mötet
efter årsmötet och utser då bland annat kassör. En styrelsemedlem ska minst ha fyllt
18 år. Styrelsen ska endast utgöras av personer som är adopterade från
Etiopien/Eritrea. Representanter för föreningen samt firmatecknare är förbehållet
personer som är adopterade från Etiopien/Eritrea, om styrelsen inte särskilt beslutar
annat. Övergångsbestämmelse: Första gången denna paragraf tillämpas utses halva
styrelsen för en mandattid av ett år.

§ 4 VERKSAMHETSOMRÅDE/VERKSAMHETSÅR
Ett verksamhetsår är lika med ett kalenderår. AEF:s styrelse fastställer föreningens
verksamhetsplan med aktiviteter och medlemsträffar.

§ 5 MÖTEN

 1. Val av mötesfunktionärer.
 2. Fråga om mötets
  stadgeenliga utlysande.
 3. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse med
  bokslut.
 4. Behandling av revisionen
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 7. Val av ordförande, kassör
  ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 8. Att uppdra åt ordförande och kassör att
  vara firmatecknare.
 9. Val av person för granskning a
  ekonomin(revision).
 10. Val av tre ledamöter i valberedningen varav en
  sammankallande.
 11. Behandling av styrelsens verksamhetsplan med budget.
 12. Motioner till årsmötet
 13. Övriga ärenden.

§ 6 KALLELSE TILL ÅRSMÖTET
Kallelse till årsmötet ska ske minst en månad före mötet på sätt som styrelsen
beslutar. Vid mötet har varje närvarande medlem en röst. Som mötets beslut gäller
den mening varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal ålägges mötet en ny
debattrunda. I sista hand avgör lotten.

§ 7 MOTIONER
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

§ 8 EKONOMI OCH REVISION
Medel till AEF:s verksamhet erhålls genom medlemsavgifter samt annan
inkomstbringande verksamhet som föreningen beslutat om. Granskning av
föreningens räkenskaper ska göras av utomstående person som uppfyller sådana
krav som erfordras både med hänsyn till kompetens och oberoende ställning i
förhållande till föreningen AEF.

§ 9 STADGEÄNDRING/EXTRA ÅRSMÖTE
Stadgeändring beslutas av årsmötet. Extra årsmöte ska sammankallas om endera
styrelsen eller minst fem medlemmar skriftligen yrkar om detta. Kallelsen måste dock
vara utskickad minst fjorton dagar i förväg. Endast i kallelsen specificerade ärenden
kan behandlas på detta årsmöte.

§ 10 UTESLUTNING
En medlem som allvarligt skadat föreningens syfte eller anseende kan uteslutas av
styrelsen. Den uteslutna medlemmen har möjlighet att försvara sitt handlande vid
nästkommande årsmöte.

§ 11 UPPLÖSNING
Upplösning av föreningen kan endast ske efter två på varandra följande ordinarie
årsmöten där besluten tagits med absolut majoritet (minst 2/3). Vid ett upplösande
ska föreningens tillgångar tillfalla ändamål som sammanfaller med föreningens syfte
och som beslutas av styrelsen. Inventarier ska säljas till marknadsvärde.

§ 12 OFFENTLIGA UTTALANDEN

För att framföra AEF:s ståndpunkt offentligt krävs styrelsebeslut. I annat fall betraktas
alla uttalanden som privata


%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close