Opinion

AEF strävar efter att synliggöra och främja adopterade i allmänhet och den specifika situation det innebär att vara adopterad från Etiopien och Eritrea till Sverige i synnerhet. I länkarna nedan finner du de texter föreningen skrivit och förmedlat i olika sammanhang de senaste åren.

 

15 november 2020

I somras inbjöds och deltog AEF tillsammans med andra adopterades föreningar på ett möte med Statskontoret med anledning av Statskontorets utredning av den internationella adoptionsverksamhetens organisering i Sverige. Efter detta möte lyfte AEF ett antal frågor och farhågor om uppdraget (se 10 juni 2020 nedan).

AEF har nu inbjudits att faktagranska en del av Statskontorets utkast till utredning. AEF har idag lämnat in sina kritiska synpunkter på både innehåll och utformning av denna del av utredningen.

Här kan du ta del av AEF.s övergripande återkoppling på Statskontorets utkast till utredning om adoptionsförmedling, 2020-11-15.

14 september 2020

AEF har sedan 2018 i samtal med tjänstemän och politiker framfört att vi ser ett behov av en genomgripande utredning av Sveriges roll vid internationella adoptioner samt adopterades villkor och rättigheter i Sverige idag. AEF har i kontakt med flera riksdagsledamöter idag framfört att behovet av en SOU kvarstår. Här kan du läsa AEF:s uppmaning: Dags för motion om SOU, 14 september 2020.

4 september 2020

AEF träffade Socialdepartementet tillsammans med andra adopterades organisationer och lyfte fram synpunkter på hur de uppdrag som utgått från departementet under året tolkas och genomförs.

Här finner du Underlag inför möte Socialdepartementet den 4 september 2020.

16 juli 2020

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, har fått i uppdrag av regeringen att erbjuda ett adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade. Myndigheten har genomfört en upphandling och kommer att anlita en extern leverantör för att tillhandahålla samtalsstödet. AEF ser ett behov av uppföljning och återkoppling kring den genomförda upphandlingen.

Här kan du läsa AEF:s skrivelse: Ang uppföljning och återkoppling upphandling samtalsstöd, AEF, 2020-07-16 samt den tillhörande: Bilaga 1. Söka adoptionskompetent terapeut, AEF, 2020-07-16

8 juli 2020

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett metodstöd för kommuner i sitt uppdrag att ge stöd efter adoption som även blir användbart för den adopterade själv. AEF har blivit inbjudna att ge synpunkter på den Guide vid ursprungssökning som tagits fram.

Här kan du läsa AEF:s remissvar: AEF:s remissvar MFoF:s metodstöd ”Guide vid röttersökning”, 20200708

10 juni 2020

Efter mötet med Statskontoret med anledning av deras utredning av den internationella adoptionsverksamhetens organisering i Sverige, riktar AEF nu kritik mot utredningsdirektivet från Socialdepartementet.

Här kan du läsa AEF:s skrivelse: AEFs skrivelse, Kritik av utredningsdirektiv, 20200610

5 juni 2020

Statskontoret fått i uppdrag av Socialdepartementet att genomföra en utredning av den internationella adoptionsverksamhetens organisering i Sverige. Adopterades organisationer har med anledning av utredningen inbjudits till ett möte med Statskontoret och i samband med det har AEF skriftligt besvarat ett antal frågor som vi fick att från utredningen.

Här kan du läsa det underlag som AEF lämnat till utredningen: AEFs svar på Statskontorets frågor, 20200602

12 maj 2020

Regeringen har tillsatt utredningen ”En sammanhållen god och nära vård för barn och unga 2019:05”. AEF har under åren som verksam förening erfarit att det finns ett stort behov av ett sammanhållet psykosocialt stöd till adopterade. Vi vill därför att utredningen ska beakta att Sverige har ett akut behov av kvalificerat psykosocialt stöd till adopterade. Vi tror att detta behövs lokalt och regionalt utöver de satsningar som regeringen gjort på området under 2020.

Här kan du läsa det underlag som AEF lämnat till utredningen: AEFs underlag till SOU 201905, Adopterades hälsa är en del av ungas hälsa, 2020-05-12

27 januari 2020

Idag har AEF, tillsammans med Vuxna adopterade och fosterbarn, AFO och Chileadoption.se samt 70 vuxna adopterade från 19 olika länder, skickat in denna skrivelse till regering och riksdagsledamöter. I skrivelsen påtalar vi behovet av att utreda Sveriges roll i internationella adoptioner. Totalt är vi 60 000 internationellt adopterade som utgör en aktiv del av det svenska samhället och det är hög tid att omständigheterna kring våra adoptioner och våra rättigheter som adopterade i Sverige får en ordentlig översyn.

Här kan du läsa skrivelsen: Utred Sveriges hantering av internationella adoptioner nu! 2020-01-27

20 december 2019

AEF har noterat att det nu finns ett ökat intresse för att tillsätta en utredning kring internationella adoptioner. AEF:s styrelse har därför, med utgångspunkt i våra tidigare texter och våra samtal under årets medlemsträffar, skrivit ett skuggdirektiv som vi skickat till berörda ministrar och partiledare inom Januariavtalet. 

Här kan du läsa AEFs skuggdirektiv till en kommande utredning, 20 dec 2019 som pdf

10 december 2019

Med anledning av Etiopiens premiärminister, Dr. Abiy Ahmed Alis besök i Sverige och Norge för mottagandet av Nobels fredspris den 10 december 2019, har AEF skickat ett öppet brev där vi ber om stöd när vi söker våra rötter i Etiopien.

Här kan du läsa brevet Open letter to H.E. Prime Minister of Ethiopia Dr Abiy Ahmed Ali som pdf.

28 november 2019

AEF har sedan våren 2018 för dialog med såväl tjänstemän i regeringen som riksdagsledamöter. Under september 2019 har tre motioner lagts fram i riksdagen som rör internationellt adopterades livsvillkor och rättigheter. I samband med detta har AEF skickat en uppmaning till gruppledare för partier i riksdagen samt till berörda ministrar om behovet av att agera för adopterades rättigheter.

Här kan du läsa uppmaningen Dags att agera för adopterades rättigheter, 191128 som pdf.

 25 maj 2019

Lördag 25 maj 2019, medverkade AEF, tillsammans med flera andra adopterades organisationer, i en manifestation mot illegala adoptioner.

Här kan du läsa Sara Grönroos tal som pdf

Under 2018 fokuserade AEF på behovet av bättre stöd för adopterade som söker sina rötter samt och tillgång till psykosocialt stöd genom livet för adopterade när så behövs. Detta uttrycktes i en debattartikel på SvD, tillsammans med andra adopterades organisationer samt en skrivelse och ett upprop som skickades till Sveriges riksdag och regering, berörda myndigheter samt till Adoptionscentrum (endast uppropet).

23 september 2019

SvD debatt, 23 september 2018: Vi har rätt att få veta med om adoptionerna

13 mar 2018

Upprop från AEF, 13 mars 2018: Det finns ingen svensk lag som skyddar adopterades rätt till sitt ursprung

13 februari 2018

Skrivelse från AEF, 13 februari 2018: Adoption börjar med en adoptionsprocess men den adopterades liv börjar vid födseln

För återkoppling och frågor, vänligen skicka e-post till AEF


In English

Appeal from the AEF, 2018-03-13  On Mars 13, the AEF handed over the appeal There is no Swedish legislation protecting inter-country adoptees’ right to know their origin to the Swedish Riksdag, Government, authorities concerned and Adoptionscentrum.

Petition from the the AEF, 2018-02-13  On February 13, the AEF handed over the petition Adoption begins with an adoption process, but the life of the adoptee begins at birth to the Swedish Riksdag, Government and authorities concerned.

For feedback and questions, please send an email to the AEF.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close