2021

Mars 2021

Debattartikel i DN 

Den 9 mars var AEF delaktig i en artikel ‘’Så vill adopterade att utlandsadoptioner utreds’’ . Artikeln redogjorde för vad vi förväntar oss att en kommande utredning ska omfatta och undertecknades av:

TAR, AFO, nätverket för adopterade från Colombia, SKAN, nätverket för adopterade från Indien, Chileadoption, VIA, NAB, FFAT, AKF. Huvudförfattare till artikeln var Tobias Hübinette adopterad från Sydkorea och professor vid Karlstads universitet.

Läs debattartikeln här!

Maj 2021

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att genomföra en kartläggning och analys av hur hälso- och sjukvården och socialtjänsten möter adoptionsspecifika behov hos adopterade i alla åldrar. Socialstyrelsen ska efter kartläggning och analys lämna förslag på möjliga utvecklingsinsatser inom området för att utveckla kunskap och kompetens i syfte att möta adoptionsspecifika behov.

Kartläggning av adoptionsspecifikt stöd inom socialtjänst och hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen ska slutredovisa uppdraget senast 31 mars 2022. AEF skickade i maj in sina svar och synpunkter på frågorna i ’’Synpunkter på hur hälso- och sjukvården och socialtjänsten möter behov hos adopterade personer’’  . 

September 2021

Folkhälsomyndigheten 

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en ny nationell strategi för arbetet mot psykisk ohälsa och suicidprevention. Strategin ska vara klar i september 2023. Cirka  25 olika myndigheter finns med i arbetet och AEF tillfrågades i egenskap organisation i civilsamhället med en målgrupp som har erfarenheter av psykisk ohälsa och suicid. AEF skickade i slutet av september in sitt underlag för ’’Utveckla en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention’’

Möte med socialdepartementet 

I september  deltog AEF på möte med socialdepartementet. Med på mötet som hölls via Teams fanns från Socialdepartementet, Sandra Rosenalv, tjänsteman och ansvarig utredare från Regeringskansliet,  Oskar Taxén, politisk sakkunnig och Lisette Wahlroth, tjänsteman. 

Förutom AEF deltog Chileadoption och TAR. TAR presenterade skuggdirektivet som väl sammanfattar även AEF:s åsikter om vad en kommande utredning bör omfatta. 

November 2021

Möte med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

Möte via Skype med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF för den 17 november

Syftet med mötet var för myndigheten att informera om sitt arbete. 

Vid mötet redogjorde MFOF för de stödinsatser de ger som röttersök och samtalsstöd, det är pågående insatser som ska utvärderas. AEF menar att det då skulle vara intressant att ha en djupare diskussion kring dess utformning och effektivitet. AEF lyfte även frågor om hanteringen av efterlysningar utifrån att vi är en ideell organisation och hanterar mycket känsliga personuppgifter. Vi har inte sakkunskap inom t ex GDPR vilket vi efterfrågade stöd i. 

Övrigt 2021

Referensgrupp 

AEF har varit med i Forum för Levande historias (FLH) referensgrupp från civilsamhället. FLH samordnar och följer upp regeringens handlingsplan för arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi. Referensgruppen träffar två gånger per år, den 27 maj och den 24 november. AEFs representant har varit Ellen Nyman. Styrelsen lämnade i juni in synpunkter på uppföljningen av  Statens arbete mot rasism, homo-, bi- och transfobi 2020.


Kontakt med regeringens utredare Anna Singer   

Regeringen tillsatte i oktober en utredning som ska kartlägga och analysera hur regelverk, organisering och processer inom Sveriges internationella adoptionsverksamhet har fungerat tillbaka i tiden fram till idag. Lärdomarna ska ge vägledning för utvecklingen framåt av Sveriges internationella adoptionsverksamhet. Till särskild utredare utsågs Anna Singer, professor i civilrätt med fokus på familjerätt. Styrelsen kontaktade Anna Singer, via mail och frågade bla annat:

Vilka underlag krävs för att ni ska ta med landet i utredningen? Kommer ni aktivt  att göra efterforskningar i Etiopien/Eritrea eller förväntas vi som är adopterad komma med underlag till er? Tas hänsyn till att det från många länder är mycket svårt att få fram underlag?

Vi fick svar att utredningen inte kommer igång förrän januari 2022 och att man då tar ställning till vilka länder, förutom de som pekats ut i direktivet, (Dir. 2021:95) man ska undersöka närmare och att man välkomnar AEFs information gällande oegentligheter. AEF kommer att inkluderas i den eller de referensgrupper som ska knytas till utredningen och bad att få återkomma med mer information när man kommit längre i utredningen.

För återkoppling och frågor, vänligen skicka e-post till AEF

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close