Opinion 2022

Augusti 2022

Adopterade etiopiers och eritreaners förening är kritiska till Adoptionskommissionens beslut att inte göra en fördjupad granskning av adoptionerna från Etiopien. Nedan kan ni ladda ner AEF:s kommentarer till beslutet om adoptionskommissionens avgränsningar.

Läs artikeln i DN där AEF uttalar sig: https://www.dn.se/sverige/adoptioner-fran-sex-lander-ska-nargranskas/


Juni 2022

Komplettering till referensgruppsmöte – Adoptionskommisionen

Den 21 juni höll Adoptionskommissionen det första referensgruppsmötet. Mötets syfte var att Adoptionskommissionen ville få information från referensgruppen vilket adoptionsspecifikt stöd vi anser behövs. Det har kommit ett antal rapporter kring behov och utvärdering av stöd  som diskuterades vid mötet, se länkar:

Ny kartläggning visar på brister i stöd till adopterade – Socialstyrelsen
Slutrapport – Adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade_20220131.pdf (mfof.se)
Slutrapport – Pilotprojekt med stöd till internationellt adopterade vid ursprungssökning__20220125.pdf (mfof.se)
Rapport om adopterades psykiska hälsa pekar på behov av riktade insatser – Startsida (mfof.se)

AEF har drivit frågan kring stöd länge och förutom att framföra våra synpunkter vid mötet har vi skickat dem skriftligt och som hittas nedan.

Adoptionskommissionen intervjuade även Hanna Wallensteen som är sakkunnig i frågan vilket vi tyckte var mycket positivt. Vid mötet berättade utredare Anna Singer att de valt ut vilka länder som de kommer göra en fördjupad utredning kring -, det är förutom redan utpekade länder Chile och Kina, Sydkorea, Colombia, Sri Lanka och Polen. AEF tycker att det är mycket anmärkningsvärt att man inte valt att inkludera Etiopien/Eritrea då AEF genom sin kartläggning tydligt har kunnat påvisa grova oegentligheter och brott genom vittnesmål, en person är dömd i Etiopien för oegentligheter vid adoptioner som bl a berör Sverige och Etiopien har i perioder stoppat adoptioner. AEF har även påvisat en stor andel privata adoptioner med falsk dokumentation och suspekta kopplingar till SIDA:s verksamhet vilket man tar upp som något som bör utredas. Allt detta pekar på att Etiopien/Eritrea verkligen bör ingå i en fördjupad utredning. Det är även allvarligt att Adoptionskommissionen inte tagit någon hänsyn till den geografiska spridningen i urvalet då man inte inkluderat något land från Afrika. Det är stora skillnader på förutsättningarna för adoptioner i olika delar av världen så för att Adoptionskommissionen ska kunna ge korrekta rekommendationer för fortsatta adoptioner, men även för stöd, behöver Adoptionskommissionen få en fördjupad kunskap om Afrika. Styrelsen har bett Adoptionskommissionen om en skriftlig förklaring kring hur man har gjort sitt urval. Styrelsen kommer att fortsätta kämpa för att utredningen ska inkludera Etiopien/Eritrea men då man redan valt 6 st länder är det troligen svårt att ändra. Det vi ser är att vi genom vår kartläggning och deltagande i referensgruppen även fortsatt kommer ha en påverkan på vilket stöd man kommer rekommendera och fortsätta trycka på att  t ex privata adoptioner ska utredas oavsett om landet är utsedd till en fördjupad utredning.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta styrelsen på mail aefkontakt@gmail.com.


Kartläggning och fördjupning – Adoptionskommisionen

AEF har länge kämpat för att en utredning ska ske av internationella adoptioner då misstanke och bevis kring allvarliga oegentligheter funnits länge och det är därför viktigt för oss att utredningen som nu startats av Adoptionskommisionen även omfattar Etiopien och Eritrea. AEF beslutade därför att göra en kartläggning för att sammanställa den kunskap om oegentligheter våra medlemmar har erfarit i samband med sin adoption. Syftet med kartläggningen har varit att undersöka mönster och systematiska oegentligheter. Diskussionen och vetskapen om förekomsten av oegentligheter har funnits under en längre tid inom föreningen men har inte tidigare dokumenterats.

Nedan hittar du den skrivelse som baserats på vårens enkätundersökning och samtalsgrupper angående oegentligheter kopplat till adoptioner från Etiopien/Eritrea. Skrivelsen har delats till Adoptionskommisionen.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta styrelsen på mail aefkontakt@gmail.com.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close